WARUNKI SPRZEDAŻY

Ouest enchères publiques  (Zachodnie aukcje publiczne) jest spółką sprzedaży dobrowolnej 2002-220, współ reprezentowaną przez F. ANTONIETTI i J. JOURDAN. Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością François Antonietti J.JOURDAN pełniąca funkcję sądowego taksatora licytacyjnego prowadzi licytacje sądowe pod kontrolą tych dwóch taksatorów.

Sprzedaż odbywa się po wpłaceniu wadium. Należy je wpłacić w gotówce (maksymalnie 1.000 euro dla osób prywatnych i firm), autoryzowanym czekiem bankowym lub akredytywą bankową z załączonymi dwoma dowodami tożsamości (powyżej 1500 euro), kartą kredytową lub międzynarodowym przelewem bankowym (Swift).

Dodatkowe koszty wylicytowanej ceny:

Sprzedaż lotów (najmniejszych jednostek transakcyjnych) obciążona jest podatkiem VAT, który przy niektórych transakcjach jest możliwy do odliczenia.

Loty z indeksem J są sprzedawane w drodze licytacji sądowej przez SELARL ANTONIETTI-JOURDAN, a loty z indeksem V są sprzedawane w drodze licytacji dobrowolnej przez SARL OEP.

Z wyjątkiem: Licytacje dobrowolne Licytacje sądowe
Pojazdów szynowych i sprzętu budowlano-drogowego 13% netto (15,6% brutto) 12% netto (14,40% brutto)
Wszystkie pozostałe sprzedaże 20,83% netto (25% brutto) 12% netto (14,40% brutto)


ZAKUP LOTU

Numer LICYTANTA w formie plakietki jest dostępny przed sprzedażą po złożeniu wystawionego na nas czeku wraz z dwoma dowodami tożsamości. W przypadku braku rejestracji wstępnej, proces ten odbędzie się w momencie sprzedaży. Plakietkę należy zwrócić po zakończonej licytacji. Za niezwróconą plakietkę będzie pobrana opłata w wysokości 15 euro.

Niezależnie od okoliczności nabywca jest odpowiedzialny za nabyty towar od momentu przybicia ceny.

Sprzedaż odbywa się bez gwarancji, ekspozycja licytowanych przedmiotów pozwala kupującym na stwierdzenie ich stanu. Żadne reklamacje nie będą przyjmowane po zakończeniu licytacji. Towary są sprzedawane BEZ GWARANCJI co do stanu, jakości lub działania, chyba że zostało to wskazane w Protokole oraz bez jakiegokolwiek regresu w stosunku do sprzedawcy, zwłaszcza w przypadku wad ukrytych.

W przypadku pojazdów, za kontrolę techniczną i przekazanie praw zostanie pobrana zryczałtowana opłata w wysokości 100 euro. O ile nie zaznaczono inaczej, pojazdy są sprzedawane z jednym kluczem.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wykazie są podane wyłącznie dla orientacji. Jedynie informacje podane w momencie sprzedaży i zawarte w protokole transakcji są prawnie wiążące.

Loty sprzedawane przez Internet są objęte tymi samymi warunkami sprzedaży jak w sali aukcyjnej.

Brak płatności: Jeśli kwota zakupu nie została wpłacona przez nabywcę, jest do niego wysyłane formalne wezwanie do zapłaty. W przypadku braku zlecenia pierwotnego sprzedawcy do zalicytowania sumy, której nie posiada, sprzedaż zostaje automatycznie anulowana, a lot jest sprzedawany na rachunek pierwotnego sprzedawcy (art. L 321-14 Kodeksu Handlowego) po 15 dniach od zakończenia licytacji. Zalegający nabywca pozostaje odpowiedzialny za koszty zarządzania i przechowywania o wartości co najmniej równej wysokości częściowej zapłaty jeżeli miała miejsce. Ouest Enchères Publiques (Zachodnie aukcje publiczne) zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do swoich usług każdemu nabywcy uznanemu za nieuczciwego.

Odbiór lotów: Zgodnie z prawem, od momentu zrealizowanej sprzedaży lotu, nabywca staje się jego właścicielem i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Po dokonaniu płatności za przyznany lot nabyty w ramach zakupów online lub zlecenia zakupu, nabywca otrzymuje e-mail upoważniający go do odbioru towaru, bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranej przez siebie osoby trzeciej, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni roboczych.

W przypadku pojazdów, kupujący może odebrać zakupiony towar w dniu sprzedaży lub następnego dnia. Po tym czasie konieczne i obowiązkowe jest spotkanie z SARL STEM.

Po upływie wymienionych wyżej terminów SARL STEM obciąży opłatami za składowanie:

- pojazdów prywatnych: 4,60 euro netto / dzień
- pojazdów użytkowych: 5,20 euro netto / dzień
- pojazdów ciężarowych: 10 euro netto / dzień
- drobnych przedmiotów, bibelotów, naczyń, urządzeń AGD, sprzętu audio, komputerowego, narzędzi ...: 1 euro netto / dzień

Możemy wysłać loty do nabywcy, z zastrzeżeniem szczególnych warunków. Za wysyłkę lotów jest pobierana opłata według stawki ryczałtowej (w tym: wysyłka, pakowanie, robocizna) określonej w zależności od wysyłanego lotu.


FORMALNOŚCI EKSPORTOWE

Ze względu na to, że SELARL ANTONIETTI-JOURDAN i SARL OEP posiadają podatkowy status przejrzystego pełnomocnika, nabywcy zagraniczni powinni dokonać następujących formalności:

- Export poza UE: W uzupełnieniu do ceny zakupu netto będzie wymagane złożenie kaucji w wysokości równej co najmniej odpowiedniej kwocie podatku VAT. W pierwszej kolejności zostanie wystawiona tylko faktura proforma na kwotę netto w celu zagwarantowania procedury wywozu. W ciągu maksymalnie 2 miesięcy i po przedstawieniu dowodów dokonania wywozu kaucja zostanie zwrócona i wystawiona będzie faktura końcowa.
- Eksport wewnątrz UE: Podobnie faktura proforma i złożenie kaucji do chwili przedstawienia dowodów (za pomocą wszelkich środków dowodowych) na przekroczenie granicy przez nabyte loty i dostarczenie wewnątrzwspólnotowego numeru VAT, po czym nastąpi zwrot kaucji i wystawienie faktury końcowej.

We wszystkich przypadkach nabywcy planujący eksport są proszeni o zgłoszenie się przed sprzedażą.


ZLECENIA ZAKUPU

Taksator licytacyjny może podjąć się bezpłatnie i poufnie prowadzenia licytacji w imieniu potencjalnego nabywcy, który nie może być obecny lub nie chce wykonywać tego osobiście. Telefoniczne zlecenia zakupu są przyjmowane na loty o wartości od 100 euro wzwyż. Konwencjonalne zlecenia zakupu lub przez Internet są ograniczone do lotów o wartości od 50 euro wzwyż i obejmujących maksymalnie 5 lotów na nabywcę.